Potensial investisiya sahələri

Xarici investisiyanın cəlb olunması üçün potensial sahələr

 

SƏNAYE SAHƏSİ

Kimya, metallurgiya və energetika sənayeləri
 • nisbətən az enerji və su tutumlu yerli istehlak və ixrac yönümlü polimer materialların istehsalı;
 • yerli istehlak və ixrac yönümlü qara metallurgiya məhsullarının istehsalı;
 • əlvan metal və qırıntılarından yerli istehlak və ixrac yönümlü son məhsul istehsalı (alüminium oksidləri və emal olunmuş alüminium, mis, qızıl, gümüş, platin və s.);
 • parfumeriya məhsullarının istehsalı;
 • poliüretan məhsullarının istehsalı;
 • alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji istehsalında istifadə olunan müxtəlif növ avadanlıqların istehsalı;
 • bərk məişət tullantılarının təkrar emalı müəssisələri;
 • energetika avadanlıqlarının istehsalı;
 • plastik qab istehsalı;
 • kommunal təsərrüfat avadanlıqlarının istehsalı.
Maşınqayırma sənayesi və tikinti materiallarının istehsalı
 • mövcud maşınqayırma müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə müasir texnologiyalar və müvafiq nou-hauya malik xarici investorların cəlb edilməsi;
 • dəmir yolu və metropolitendə istifadə olunan vaqon, lokomotiv, eskalatorlar üçün ehtiyat hissələrinin hazırlanması və təmiri müəssisələri;
 • avtomobil nəqliyyat üçün ehtiyat hissələrinin hazırlanması və təmiri müəssisələri;
 • inşaat materiallarının istehsalı;
 • tibbi cihazlar və avadanlıqların istehsalı;
 • məişət texnikasının istehsalı.
Yeyinti və yüngül sənaye
 • pambıq və pambıq məhsullarının emalı;
 • yun emalı;
 • gön-dəri emalı;
 • baramaçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
 • yerli xammala əsaslanan toxuculuq və tikiş məhsullarının istehsalı;
 • əl ilə toxunan xalçalar;
 • yüksək keyfiyyətli ayaqqabı istehsalı;
 • ağac emalı və mebel istehsalı;
 • tarixi-mədəni, milli-tətbiqi sənətkarlıq məhsullarının istehsalı (milli suvenirlər, hədiyyələr, mis qablar və s.);
 • məhsulların qablaşdırılması üçün tara və avadanlıqlar istehsalı;
 • ərzaq məhsullarının istehsalı;
 • kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı.

AQRAR SAHƏ

Aqrar sektorun maddi-texniki bazası
 • kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli saxlanılması məqsədilə regionlarda soyuducu kameralar, anbarlar, elevatorlar və s. ilə bağlı layihələr;
 • kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin, gübrələrin və bitki mühafizəsi vasitələrinin, baytarlıq preparatlarının istehsalı;
 • heyvandarlıq və quşçuluq sənayesinin tələbatını təmin etmək üçün müasir tipli yem emalı müəssisələrinin tikintisi və məhsul istehsalı;
 • un dəyirmanlarının tikintisi.
Bitkiçilik
 • pambıqçılıq;
 • üzümçülük, meyvəçilik;
 • tütünçülük;
 • şəkər çuğunduru;
 • taxılçılıq;
 • toxumçuluq, tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
 • tərəvəzçilik və bostançılıq;
 • çayçılıq;
 • yağlı bitkilər, zeytunçuluq, günəbaxan;
 • ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı;
 • intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması.
Heyvandarlıq
 • cins heyvanların yetişdirilməsi üzrə təsərrüfatlar;
 • quşçuluq, damazlıq quşçuluq;
 • arıçılıq;
 • balıqçılıq;
 • damazlıq və südlük istiqamətli iribuynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması.

İKT SAHƏSİ

 • milli telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, kosmik sənayenin inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşla xarici investorların cəlb edilməsi;
 • İKT məhsullarının istehsalı;
 • rəqəmsal yayımverici və qəbuledici avadanlıqların istehsalı;
 • kompüter texnologiyaları;
 • elm və texnologiyaya əsaslanan informasiya sahələri.

TURIZM SAHƏSİ

 • dağ idman növlərinin inkişafı;
 • kurort-sanatoriya, turist-baza kompleksləri;
 • müalicəvi turizm istirahət mərkəzləri;
 • regionlarda mehmanxanalar.